Databaza për Hulumtime Parlamentare

Regjistrohu!

Kjo bazë e të dhënave do të shërbej për të identifikuar dhe kontraktuar ekspertë të jashtëm për të kryer hulumtime parlamentare që do t’iu shërbejnë komisioneve parlamentare të Kuvendit të Republikë së Kosovës. Qëllimi primar i këtij aktiviteti është përmirësimi i cilësisë së ligjeve dhe i nivelit të zbatimit të tyre, por dhe të angazhohen profesionistë nga jashtë Kuvendit për të ofruar hulumtime të pavarura për vendimmarrje më të informuar.

Institutet hulumtuese apo ekspertët individual do të kontaktohen vetëm në rast të përzgjedhjes nga Komisioni Përzgjedhës për hulumtimin e kërkuar. Nëse pala e kontaktuar shpreh interes dhe dëshmon përvojë për hulumtim të asaj fushe, atëherë KDI do të fillon procedurën e kontraktimit. Informatat e juaja do të mbeten konfidenciale dhe do të shfrytëzohen vetëm për nevoja të hulumtimeve parlamentare.

Projekti për “Përkrahje të hulumtimeve parlamentare në Kosovë” është bërë i mundur me përkrahjen bujare të popullit Amerikan, nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Individ

Select file Change ×

Select file Change ×

Verifikimi i konfliktit të interesit

A keni të punësuar të afërm apo familjar në Administratën e Kuvendit?

  • Jo
  • Po

A keni lidhej familjare me ndonjërin prej deputetëve të Kuvendit?

  • Jo
  • Po

Organizata

Select file Change ×

Verifikimi i konfliktit të interesit

A keni të punësuar të afërm apo familjar në Administratën e Kuvendit?

  • Jo
  • Po

A keni lidhej familjare me ndonjërin prej deputetëve të Kuvendit?

  • Jo
  • Po